Молим да се запознаете с вътрешните правила и политики на пристанищен оператор БМФ Порт Бургас АД, валидни за контрагентите на дружеството, достъпни тук: Вътрешни правила и политики

We kindly ask you to familiarize yourself with the internal rules and policies of the port operator BMF Port Burgas AD, valid for the company's counterparties, available here: Internal rules and policies